Get Adobe Flash player

Regulamin świetlicy Szansa

 

Regulamin Organizacyjny Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali-Stępocinie

 

Postanowienia ogólne


§ 1

 

  1. Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w Formie Świetlicy Środowiskowej z Elementami Socjoterapii ,,Szansa” w Kowali-Stępocinie, zwany dalej ,,Regulaminem”, określa jej organizację oraz zasady funkcjonowania.
  2. Świetlica działa w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie. NIP: 9482265982, REGON: 672882643 adres ul. Marii Walewskiej 7, 26-624 Kowala-Stępocina i stanowi jego komórkę organizacyjną. Ośrodek jest jednostką organizacyjną Gminy Kowala, nieposiadającą osobowości prawnej, działającą w formie jednostki budżetowej.
  3. Siedziba Placówki mieści się w Kowali-Stępocinie ul. Marii Walewskiej 7.

 

Rozdział I
Status prawny, nazwa, siedziba, typ i obszar działania Placówki


§ 2


1. Placówka działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
3) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii;
4) ustawy z dnia 19 sierpnia 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
5) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym;
6) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;
7) rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych;
8) statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie;
9) niniejszego Regulaminu.

 

2. Placówka realizuje zadania wynikające z aktualnych dokumentów tj.:
1) Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Kowala;
2) Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kowala;
3) Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii;
4) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
5) Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.

 

§ 3


Placówka przeznaczona jest dla dzieci będących uczniami szkół podstawowych zamieszkujących na terenie Gminy Kowala, w wieku od 6 do 15 lat.§ 4

 

Placówka prowadzona jest w formie opiekuńczej z elementami socjoterapii.

 

Rozdział II
Cele i zadania

 

§ 5

 

Celem działania Placówki jest:
1) wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych;
2) poprawa społecznego funkcjonowania dzieci z rodzin dotkniętych problemami społecznymi (uzależnieniami, przemocą, pozostającymi w trudnej sytuacji socjalnej, innymi);
3) pomoc w integracji rodziny;
4) prowadzenie działalności edukacyjnej i reedukacyjnej, mającej na celu wyrównanie dysproporcji w poziomie wiedzy i umiejętności dzieci z trudnością uczenia się;
5) prowadzenie działalności wychowawczo – motywującej, wyrabiającej u dzieci postawy prospołeczne, także asertywności i dbałości o rozwój własnych talentów i zainteresowań;
6) dbałość o zdrowie i prawidłowy rozwój fizyczny dzieci;
7) zapewnienie dzieciom miejsca do spędzania czasu wolnego, także w wakacje i ferie;
8) profilaktyka uzależnień;
9) profilaktyka przemocy w rodzinie.

 

§ 6

 

Placówka realizuje swoje cele poprzez następujące działania:
1) zapewnienie dzieciom opieki i wychowania;
2) pomoc w nauce;
3) organizację czasu wolnego, zabawy;
4) organizację zajęć sportowych i rekreacyjnych;
5) organizację form wypoczynku letniego i zimowego;
6) rozwój zainteresowań, uzdolnień, umiejętności praktycznych;
7) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych;
8) organizację zajęć w grupach zainteresowań;
9) organizację zajęć profilaktycznych;
10) opracowywanie i wdrażanie programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania, problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy i innych w zakresie wspierania rodziny;
11) wsparcie specjalistyczne oraz inne zajęcia zgodnie z Planem Pracy Placówki albo ustalonym Indywidualnym Planem Pracy z dzieckiem;
12) Placówka może prowadzić zajęcia otwarte dla dzieci niebędących wychowankami, organizować wycieczki, imprezy środowiskowe, integracyjne i inne formy pracy środowiskowej z dzieckiem.


§ 7

 

Placówka w swojej działalności współpracuje z rodzicami lub opiekunami dziecka, a także z placówkami oświatowymi, podmiotami leczniczymi i innymi instytucjami.

 

Rozdział III
Organizacja pracy


§ 8


1.Pracą Placówki kieruje Dyrektor, który ponosi odpowiedzialność za jej prawidłowe funkcjonowanie.
2.Dyrektor Ośrodka przy pomocy wyznaczonego wychowawcy sprawuje nadzór nad bieżącą działalnością Placówki.
3.Dyrektor Ośrodka jest bezpośrednim przełożonym służbowym pracowników zatrudnionych w Placówce.
4.Dyrektor Ośrodka rozpatruje skargi związane z działalnością Placówki, bada ich zasadność analizuje przyczyny oraz podejmuje działania zapewniające ich należyte i terminowe załatwienie.

 

§ 9


Dyrektor wraz z wychowawcami i specjalistami tworzą Zespół do spraw oceny sytuacji dziecka, zwany dalej ,,Zespołem”. Posiedzenia Zespołu odbywają się minimum raz na 6 miesięcy.
Do zadań Zespołu należy:
1. opracowywanie Indywidualnego Planu Pracy z dzieckiem (jeśli jest on niezbędny);
2. okresowa ocena sytuacji dzieci;
3. analizowanie bieżących sytuacji wychowawczych w świetlicy, biorąc pod uwagę przede wszystkim dzieci trudne wychowawczo.


§10


Do zadań Dyrektora Placówki należy:
1. nadzorowanie pracy wychowawców oraz koordynowanie pracy wolontariuszy w świetlicy;
2. reprezentowanie świetlicy środowiskowej w kontaktach z organami samorządowymi oraz instytucjami, które prowadzą działalność w obszarze pomocy dziecku i rodzinie a także mediami, fundacjami, stowarzyszeniami, osobami fizycznymi i innymi osobami prawnymi;
3. pozyskiwanie, wprowadzanie i koordynowanie pracy wolontariuszy w świetlicy;
4. prowadzenie cyklicznych spotkań Zespołu do spraw oceny dziecka;
5. nadzorowanie rocznego Planu Pracy Placówki;
6. ewentualne koordynowanie i monitorowanie projektów przeprowadzanych w ramach działalności świetlicy środowiskowej;
7. prowadzenia procedury kwalifikacji dzieci uczestniczących w zajęciach placówki.


§ 11


Do zadań wychowawcy należy:
1. praca w świetlicy w ustalonych godzinach oraz w weekendy podczas akcji okolicznościowych;
2. prowadzenie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży;
3. organizowanie czasu wolnego i zajęć sportowych dla wychowanków;
4. pozyskiwanie i wprowadzanie wolontariuszy w pracę świetlicy środowiskowej;
5. uczestnictwo w szkoleniach i innych formach dokształcania się;
6. nawiązanie i podtrzymanie kontaktu z rodzinami dzieci uczęszczających do świetlicy;
7. współpraca z kuratorami rodzinnymi, pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w obszarze procesu opiekuńczo - wychowawczego dzieci i młodzieży uczęszczającej do świetlicy;
8. wypełnianie dokumentacji związanej z pracą świetlicy (sporządzanie diagnozy podopiecznych, dziennik, listy obecności, indywidualne karty pobytu dziecka w świetlicy, ewentualnie dokumentacji projektowej w przypadku finansowania z uzyskanych środków zewnętrznych).


§ 12


Do zadań specjalistów należy:
1. realizacja programów profilaktycznych, zajęć kompensacyjnych, zajęć rozwijających zainteresowania, poradnictwa specjalistycznego, treningów umiejętności psychologicznych poprzez organizowanie zajęć grupowych oraz indywidualnych dla dzieci i młodzieży oraz innych zadań placówki;
2. prowadzenie dokumentacji związanej z pracą z podopiecznymi (program zajęć, kartę udziału w zajęciach specjalistycznych i inne);
3. informowanie rodziców podopiecznych o zajęciach rozwijających umiejętności wychowawcze, ewentualnie realizacja powyższych zajęć w siedzibie Placówki;
4. wspomaganie realizacji programów profilaktycznych, zajęć rozwijających zainteresowania, treningów umiejętności psychologicznych.

 

§ 13

 

Placówka Wsparcia Dziennego prowadzi następującą dokumentację:
1. Dziennik zajęć grupowych z listą obecności uczestników i tematyką zajęć.
2. Indywidualny Plan Pracy z dzieckiem (jeśli jest on niezbędny).
3. Plan Pracy Placówki Wsparcia Dziennego.
4. Kartę pobytu.
5. Diagnozę wychowanka.
6. Kartę udziału w zajęciach specjalistycznych.
7. Informacje dotyczące kontaktów i podjętych działań w zakresie pracy środowiskowej (z rodziną, kuratorami, szkołami itp.).
8. Dokumentację fotograficzną pracy placówki.


§ 14


1.Działalność Placówki może być uzupełniana pracą wolontariuszy, której celem jest:
a) rozszerzenie zakresu działalności placówki;
b) wsparcie pracy wychowawców;
c) uwrażliwienie środowiska lokalnego na potrzeby innych ludzi oraz budowanie postaw prospołecznych;
d) promocja idei wolontariatu.


2.Wolontariuszem może zostać osoba, która:
a) jest pełnoletnia, niekarana;
b) została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej prowadzonej w Placówce;
c) została zapoznana z przepisami oraz aktami prawnymi obowiązującymi w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie z zakresu ochrony danych osobowych.
3.Wolontariusz wykonuje prace na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy nim a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.


Rozdział IV
Zasady funkcjonowania


§ 15


1.Zajęcia w Placówce odbywają się w ciągu całego roku kalendarzowego.
2.Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku we wszystkie dni, w godzinach od 8.00 do 16.00.


§ 16

 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci będących uczniami szkół podstawowych zamieszkujących teren Gminy Kowala.

 

§ 17

 

1.Pobyt w Placówce jest nieodpłatny.
2.Pobyt w Placówce jest dobrowolny, chyba że do Placówki skieruje Sąd.

 

§ 18

 

1.Przyjęcia do Placówki odbywają się na wniosek, w szczególności :
1) rodziców/opiekunów prawnych;
2) pracownika socjalnego;
3) asystenta rodziny;
4) kuratora sądowego;
5) pedagoga szkolnego.
2.Do przyjęcia dziecka wymagana jest pisemna zgoda rodzica lub prawnego opiekuna na uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych przez Placówkę.
3.W przypadku, gdy do Placówki skieruje Sąd, zgoda rodzica/opiekuna prawnego nie jest wymagana.


§ 19

 

1.Zajęcia w Placówce organizowane mogą być w formie stacjonarnej, jak również za zgodą Dyrektora Ośrodka poza siedzibą Placówki, w formie wycieczek, biwaków, imprez środowiskowych.
2.Udział w zajęciach organizowanych w Placówce w formie wycieczkowej możliwy jest pod warunkiem przedłożenia wychowawcy pisemnej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na udział w tych zajęciach.

 

§ 20

 

Pod opieką jednego wychowawcy w Placówce w tym samym czasie, może przebywać nie więcej niż 15 dzieci.

 

§ 21

 

1.O przyjęciu do Placówki oraz okresie pobytu dziecka decyduje Dyrektor Placówki po dokonaniu analizy sytuacji dziecka, oraz zasięgnięciu opinii wychowawcy co do zasadności pobytu dziecka w Placówce. Odmowa w przedmiocie przyjęcia i pobytu dziecka w Placówce wymaga uzasadnienia.
2.Do Placówki w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci będące w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej i wychowawczej, z rodzin dotkniętych problemami społecznymi.

 

§ 22

 

W czasie pobytu w Placówce, dzieciom zapewnienia się poczęstunek.

 

§ 23

 

1.Za bezpieczeństwo dziecka w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice/opiekunowie prawni.
2.Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest odebranie dziecka niezwłocznie po zakończeniu zajęć.
3.Na podstawie oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecko może wracać do domu samodzielnie lub pod opieką osoby upoważnionej.
4.Wcześniejsze opuszczanie zajęć przez dziecko możliwe jest jedynie za uprzednim, pisemnym oświadczeniem rodzica lub opiekuna prawnego doręczonym wychowawcy.

 

§ 24

 

W przypadku organizowania zajęć w Placówce poza jej siedzibą, budynek Placówki jest zamknięty. O tego typu zajęciach, godzinie ich rozpoczęcia i zamknięcia siedziby, wychowawca ustnie powiadamia dzieci w dniu poprzedzającym. Na drzwiach siedziby umieszcza się informację o treści: „W dniu ................... zajęcia prowadzone są w terenie w godzinach od ......do ........ “.


§ 25

 

W przypadku zaistnienia nieszczęśliwego wypadku, któremu uległ uczestnik w czasie zajęć w Placówce, wychowawca zobowiązany jest do:
1) w miarę możliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej pomocy;
2) sprowadzenia fachowej pomocy medycznej (pogotowia ratunkowego, lekarza);
3) niezwłocznego zawiadomienia rodzica/opiekuna prawnego poszkodowanego dziecka;
4) zapewnienie osobie poszkodowanej opieki do czasu przybycia rodzica/opiekuna prawnego; 5) zabezpieczenia miejsca wypadku;
6) zawiadomienia w razie potrzeby innych służb (np. Policji);
7) zawiadomienie Dyrektora i sporządzenie adnotacji służbowej z dokładnym opisem zdarzenia.

 

§ 26

 

1.W Placówce obowiązuje bezwzględny zakaz:
a) spożywania alkoholu i przebywania pod jego wpływem na terenie Placówki;
b) używania narkotyków i przebywania pod ich wpływem na terenie Placówki;
c) palenia papierosów;
d) agresji fizycznej i psychicznej;
e) używania wulgaryzmów;
f) samowolnego opuszczania Placówki;
g) przynoszenia do Placówki przedmiotów niebezpiecznych;
h) przynoszenia do placówki przedmiotów wartościowych – Placówka nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualne zagubienie lub uszkodzenie.
2.W przypadku wystąpienia sytuacji wymienionej w ust. 1 pkt a-g , wychowawca niezwłocznie zawiadamia rodzica dziecka, a w razie konieczności wzywa Policję.

 

§ 27

 

1.Ze sprzętu znajdującego się w Placówce ma prawo korzystać każdy z uczestników za zgodą wychowawcy.
2.W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia Placówki, odpowiedzialność za wyrządzone szkody ponoszą rodzice/opiekunowie prawni. Zobowiązani są oni do ich naprawienia, bądź zwrotu kosztów w formie odszkodowania pieniężnego zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.


§ 28

 

1. Dzieci uczęszczające do Placówki mają prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki;
2) uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych przez Placówkę i wyrażania sugestii w zakresie tematyki zajęć i ich formy;
3) swobodnego wyrażania myśli i przekonań;
4) ochrony i poszanowania ich godności;
5) zapewnienia im bezpiecznych warunków podczas zajęć w Placówce oraz poza jej siedzibą; 6) pomocy profilaktycznej i dydaktycznej;
7) korzystania z pomieszczeń i urządzeń Placówki.
2. Dzieci uczęszczające do Placówki są zobowiązane do:
1) systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach organizowanych w Placówce oraz przestrzegania godzin jej funkcjonowania;
2) wykonywania poleceń wychowawców, współpracy z innymi osobami wykonującymi pracę w Placówce;
3) szanowania godności innych osób;
4) przestrzegania zasad współżycia społecznego i ogólnych zasad higieny osobistej;
5) dbania o ład i porządek, właściwego użytkowania wyposażenia, uczestniczenia w prostych pracach porządkowych określonych przez wychowawcę;
6) przestrzegania regulaminu Placówki i regulaminów wycieczek.

 

§ 29

 

Dzieci uczęszczające na zajęcia do Placówki nie mogą stwarzać zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz naruszać ogólnie przyjętych norm i zasad współżycia społecznego.

 

§ 30

 

Wszystkie osoby przebywające w Placówce powinny przestrzegać zasad i przepisów sanitarnych BHP, p.poż. oraz dotyczących porządku publicznego.

 

§ 31

 

1.W przypadku niestosowania się wychowanka do ustalonych zasad wychowawca ma prawo do:
a) upomnienia ustnego;
b) okresowego zawieszenia w prawach do uczestnictwa w zajęciach Placówki, z powiadomieniem o tym fakcie rodzica / opiekuna prawnego;
c) całkowitego wykluczenia z udziału w zajęciach Placówki i skreślenia z rejestru dzieci przyjętych do Placówki.
2.Okresowe zawieszenie i całkowite wykluczenie z zajęć może nastąpić wyłącznie w porozumieniu z Dyrektorem.
3.Dziecko może zostać całkowicie wykluczone z zajęć i skreślone z listy dzieci przyjętych do Placówki w przypadku miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka – mimo kontaktu z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka.

 

§ 32

 

1.Rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do:
1) zapoznania z niniejszym regulaminem;
2) złożenia pisemnego oświadczenia w sprawie samodzielnego powrotu dziecka z placówki do domu po zakończeniu zajęć, lub upoważnienia do odbierania dziecka przez osoby trzecie;
3) punktualnego przyprowadzanie dziecka do Placówki i odbierania dziecka po zakończeniu zajęć (w przypadku nie wyrażenia zgody na samodzielny powrót dziecka do domu);
4) informowania o każdej zmianie danych osobowych i kontaktowych, które zostały podane we wniosku o przyjęcie dziecka do Placówki,
5) w miarę możliwości pomocy w organizowaniu imprez okolicznościowych i uczestniczenia w nich;
6) niezwłocznego poinformowania Dyrektora o rezygnacji z korzystania z oferty Placówki.
2. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo składania skarg i wniosków na działalność Placówki do Dyrektora. Informacja o sposobie i miejscu składania skarg i wniosków wywiesza się w widocznym miejscu w siedzibie Placówki.
3.Dzieci młodsze i starsze przyjmowane są tylko w szczególnych przypadkach, których zasadność rozpatruje Dyrektor.
4.Wzór wniosku o przyjęcie do Placówki Wsparcia Dziennego stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

§ 33

 

1.Zdjęcia i materiały filmowe wykonywane podczas zajęć i imprez organizowanych przez
Placówkę, wykorzystywane są jedynie w celu udokumentowania działań Placówki oraz jej
promocji.
2.Zgodę lub brak zgody na wykorzystywanie materiałów zawierających wizerunek dziecka,
rodzice lub opiekunowie prawni poświadczają własnoręcznym podpisem na karcie kwalifikacyjnej do Placówki. Zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji dotyczące korzystania z oferty Placówki, w szczególności plakaty, foldery, inne drukowane materiały promocyjne, relacje i spoty telewizyjne, radiowe, publikacje w gazetach i czasopismach, rozpowszechnianie w Internecie.

 

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

 

§ 34

 

Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem, a dotyczące funkcjonowania Placówki Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie ustala w drodze zarządzeń.

 

§ 35

 

Zmiana regulaminu może nastąpić w formie pisemnej w trybie dla jego nadania.

 

§ 36

 

Niniejszy regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.