Get Adobe Flash player

Regulamin świetlicy Szansa

Regulamin Placówki Wsparcia Dziennego w formie Świetlicy Środowiskowej

z elementami socjoterapii „Szansa”

w Kowali-Stępocinie

  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

 Niniejszy   Regulamin   określa   szczegółową organizację i   zakres   działania Świetlicy Środowiskowej z elementami socjoterapii w Kowali-Stępocinie.

 

§2

 1. Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii w Kowali-Stępocinie, zwana dalej Świetlicą jest powołana do wykonywania zadań własnych gminy określonych w:

 a) art.17   ust.1   pkt.12   ustawy z   dnia   12   marca   2004   o   pomocy społecznej   ( Dz.U.   z   2021 r. poz.2268 j.t.),

b) Rozporządzeniu       Ministra   Polityki   Społecznej   z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2022.447 t.j.)

c) Rozporządzeniu       Ministra   Polityki   Społecznej     z   19   października   2005r.   w   sprawie szczegółowych       zasad   nadzoru   nad   przestrzeganiem     standardu opieki i wychowania w   placówkach     opiekuńczo-wychowawczych oraz   nadzoru   nad   działalnością ośrodków adopcyjno-opiekuńczych (Dz.U. 2007 nr 201 poz. 1459),

d)   ustawy   z   dnia   26.10.1982r.   o   wychowaniu   w   trzeźwości   i   przeciwdziałaniu   alkoholiz-mowi (Dz.U. 2021 poz. 1119 j.t.)

 

e) Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.

 

2. Zadania określone w ust. 1 realizują pracownicy zatrudnieni w Świetlicy                                3. Obszarem działania Środowiskowej Świetlicy jest Gmina Kowala-Stępocina.

 

 §3

 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a) Świetlicy - należy   przez   to   rozumieć Świetlicę Środowiskową z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali-Stępocinie

b) Placówce - należy   przez  to   rozumieć Świetlicę Środowiskową z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali-Stępocinie

c) Ośrodku - należy   przez   to   rozumieć Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.

d) Kierowniku - należy   przez to rozumieć Kierownika Gminnego Ośrodka   Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie

e) PCPR - należy przez to rozumieć Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomiu

g) Pracownikach - należy przez to rozumieć pracowników zatrudnionych w Świetlicy.

 

 §4

 

1. Świetlica   Środowiskowa z elementami socjoterapii w Kowali-Stępocinie jest placówką opiekuńczo- wychowawczą wsparcia dziennego i działa w strukturach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie, jako jego komórka organizacyjna.

 

2. Świetlica przeznaczona jest dla grupy do 20 dzieci w wieku szkolnym od 6 – 13 lat.

 

Rozdział II

 

 Cele, zadania i formy pracy

 

§ 5

 1. Świetlica   jest placówką opiekuńczo-wychowawczą wsparcia dziennego, celem której jest podejmowanie działań opiekuńczo-wychowawczych nad dziećmi i młodzieżą poprzez wspieranie rozwoju dziecka i eliminowanie zaburzeń zachowania.

  

§ 6

 1. Placówka realizuje następujące zadania:

a) sprawuje opiekę wychowawczą nad dziećmi w godzinach przebywania dziecka w placówce

b) rozwija   zainteresowania i uzdolnienia dzieci

c) rozwija samodzielność i samorządność oraz społeczną aktywność,

d) udziela pomocy w nauce swoim wychowankom, tworzy warunki do nauki własnej,

e) dba o zachowanie zdrowia, kształtowanie nawyków higieny i czystości,

f) udziela wsparcia psychologicznego i pedagogicznego dzieciom z rodzin  dotkniętych alkoholizmem, przemocą czy narkomanią,

g)udziela wsparcia psychologicznego i pedagogicznego rodzicom

h) prowadzi zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z problemami w zachowaniu

 

§ 7

 W celu realizacji zadań, o których mowa w § 6 Świetlica współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny.

 

§ 8

 Placówka   ma   charakter   wsparcia   dziennego   i   prowadzi   w   szczególności   następujące   formy   pracy środowiskowej:

1) pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych, osobistych,

2) zajęcia socjoterapeutyczne

3) pomoc w nauce,

4) pomoc socjalną poprzez:

       a) w miarę możliwości zapewnienie wychowankom drugiego śniadania,

       b) wyposażenie potrzebne do zajęć,

       c) w miarę możliwości wyposażenie w odzież, obuwie, bieliznę i inne przedmioty osobistego użytku,

5) organizację czasu     wolnego,   rozwój   zainteresowań,   organizację zabaw i zajęć rekreacyjnych,

 

 Rozdział III

 

Wychowankowie Świetlicy

 

§ 9

 Wychowankowie Świetlicy mają określone prawa i obowiązki.

 

1. Wychowanek ma prawo do:

 

           a) ochrony i poszanowania jego godności oraz życzliwego i   podmiotowego traktowania,

           b) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej,

           c) swobodnego wyrażania myśli i przekonań,

           d) ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną,

          e) uzyskania     od wychowawców   wszechstronnej   pomocy, opieki wychowawczej   i zapewnienia   bezpieczeństwa   podczas   zajęć organizowanych   w Placówce   i poza jej terenem.

 2. Wychowanek zobowiązany jest do:

           a) współpracy w procesie wychowania i terapii,

           b) przestrzegania zasad kultury współżycia,

           c) uznawania godności i podmiotowości innych osób,

           d) dbałości o ład i porządek w pomieszczeniach   Placówki,     uczestniczenia   w pracach porządkowych i samoobsługowych,

           e) wyrabiania     u   siebie   nawyków     poprawnego     wysławiania   się,   eliminowania wulgaryzmów,

           f) pełnienia funkcji dyżurnego, zgodnie z harmonogramem dyżurów,

           g) wystrzegania się kontaktów z używkami

           h) ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie,

           i) systematycznego udziału w zajęciach.

 

§ 10

 Nagrody i wyróżnienia przyznawane wychowankom:

 

           a) pochwała udzielona indywidualnie,

           b) pochwała udzielona na forum grupy,

           c) pochwała udzielona na forum całej społeczności Świetlicy,

           d) list pochwalny wysłany do rodziców,

           e) pierwszeństwo udziału w organizowanych wycieczkach i innych imprezach,

           f) nagrody rzeczowe.

§ 11

    1. System kar stosowany wobec Wychowanków:

 

           a) upomnienie udzielone indywidualnie przez wychowawcę,

           b) upomnienie udzielone przez wychowawcę na forum grupy,

           c) upomnienie udzielone przez wychowawcę w obecności całej społeczności Świetlicy,

           d) wykonywanie przez pewien czas czynności porządkowych,

           e) zakaz uczestnictwa w atrakcyjnych formach pracy Świetlicy,

           f) urlopowanie – zakaz uczęszczania do Świetlicy przez określony czas,

           g) wykluczenie ze społeczności Placówki.

 

   2. Przez niewłaściwe zachowanie należy rozumieć:

 

           a) przekraczanie ustalonych norm i zasad

           b) niszczenie mienia,

           c) agresywne zachowanie,

           d) używanie wulgaryzmów,

           e) utrudnianie prowadzenia zajęć,

           f) kłamanie i oszukiwanie,

           g) krzyki i bieganie po budynku,

           h) nieodpowiedzialne zachowanie, również poza terenem Świetlicy,

           i) stwarzanie sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu własnemu lub innych,

           j) palenie tytoniu, picie alkoholu, zażywanie narkotyków,

           k) wyłudzanie,

           l) demoralizowanie

           m) opuszczanie zajęć,

           n) kradzieże.

 

§12

 

1. Dzieci przebywające w Świetlicy tworzą Samorząd Świetlicy.

2. Organizację Samorządu określa   Regulamin     Samorządu     Świetlicy     uchwalony przez wychowanków.

3. Opiekuna Samorządu wybierają dzieci spośród pracowników zatrudnionych w Placówce.

4. Samorząd może zgłaszać wychowawcy wnioski i opinie we wszystkich istotnych sprawach Świetlicy.

 

                                            

Rozdział IV

 

Zasady działania i organizacja pracy Świetlicy

 

§ 13

 

1. W placówce zatrudniani są w miarę potrzeb:

   b) wychowawcy, kierujący procesem wychowawczym dziecka,

   a) pedagog, psycholog, terapeuta, logopeda.

2. Wychowawca

a) prowadzi   zajęcia   z grupą wychowanków,

b) sprawuje   opiekę nad   procesem wychowania,

c) inspiruje i organizuje działania zespołowe powierzonej grupy wychowanków,

d) prowadzi obowiązująca dokumentację,

e) Stwarza warunki do rozwijania zainteresowań.

f) Planuje i przygotowuje roczny plan pracy.

3. Szczegółowe zadania Wychowawcy określa indywidualny zakres czynności.

4. Liczba dzieci pozostających pod opieką jednego wychowawcy w Świetlicy jest dostosowana do potrzeb dzieci oraz rodzaju prowadzonych zajęć.

5. Działalność Świetlicy może być uzupełniana pracą świadczoną przez wolontariuszy.

6. Wolontariusze wykonują pracę za zgodą i pod nadzorem Kierownika lub wychowawcy.

7. Wolontariuszem może być osoba, która:

- jest pełnoletnia lub ukończyła 16 rok życia

- nie jest karana,

- została poinformowana o specyfice pracy wychowawczej i konieczności zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci i ich rodzin, które znajdują się w Placówce.

 

§ 14

 

  1. 1.W Placówce działa Zespół do spraw oceny sytuacji dziecka.
  2. 2.Na podstawie wstępnej diagnozy dzieci zapisanych do Placówki, przeprowadzonej przez zespól na (postawie wywiadów i obserwacji), dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, z rożnego rodzaju deficytami bądź z problemami w zachowaniu zostaną poddane okresowej ocenie sytuacji dziecka oraz zostanie dla nich ustalony indywidualny plan pracy.

3. Do zadań Zespołu należy:

a) bieżąca analiza kart pobytu dziecka,

b) okresowa ocena sytuacji dziecka,

c) analiza stosowanych metod pracy z dzieckiem

d) ustalenie indywidualnego planu pracy.

3. W skład Zespołu wchodzą:

-       psycholog/pedagog

-       terapeuta (w razie potrzeby)

-       wychowawca bezpośrednio kierujący procesem wychowawczym dziecka

-       pracownik socjalny

4. W celu uzyskania wiedzy o sytuacji szkolnej, socjalnej i prawnej dziecka oraz jego rodziny, do udziału w posiedzeniach Zespołu mogą być zapraszane również osoby bliskie dziecku, a także przedstawiciele służby zdrowia, instytucji oświatowych oraz organizacji zajmujących się problematyką rodziny i dziecka.

 

§15

 

V. Dokumentacja Placówki

 

1. Placówka prowadzi następującą dokumentację:

a) dokumentację osobistą dziecka: wniosek o przyjęcie do Placówki, zgodę rodziców/opiekunów prawnych, wskazania   dotyczące   opieki, wychowania i indywidualnej terapii, itp.

b) dziennik zajęć,

c) roczny plan pracy,

d) program zajęć socjoterapeutycznych

e) kartę udziału w zajęciach specjalistycznych

2. Dokumentacja  osobista   wychowanków   prowadzona   jest   z   przestrzeganiem   zasad   poufności i dyskrecji. Akta dzieci przechowywane są w szafie zamykanej na klucz.

3. Dokumentacja dziecka może być dostępna tylko dla osób prowadzących merytoryczną pomoc wychowankom i rodzicom, a o jej udostępnianiu każdorazowo decyduje Kierownik.

 

§16

 

1. Placówka pracuje przez cały rok, we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 12 do 16. Godziny otwarcia świetlicy w okresie wakacyjnym mogą ulec zmianie.

2. Zajęcia prowadzone w Świetlicy dostosowane są do wieku i możliwości dzieci.

3. W zajęciach nie może brać udział więcej niż 20 osób.

§17

 

1. Wychowanków do Placówki przyjmuje się:

    a. na prośbę rodziców ( opiekuna prawnego),

    b. na wniosek szkół, pogotowia opiekuńczego, Sądu, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz osób prawnych lub fizycznych, którzy stwierdzą potrzebę udzielenia pomocy przez taką Placówkę.

3. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do Placówki oraz podczas powrotu z Placówki odpowiedzialność ponoszą rodzice.

4. Możliwy jest pobyt niezapisanych dzieci w Placówce, ale wymaga to każdorazowej zgody wychowawcy.

5. Pobyt dziecka w Placówce jest dobrowolny i nieodpłatny.

6. O przyjęciu dziecka do Placówki decyduje Kierownik.

7. Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu do placówki mają dzieci pochodzące z rodzin dysfunkcyjnych lub dzieci z problemami w zachowaniu.

8. Lista uzupełniona zostanie dziećmi zgłoszonymi do placówki zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

9. Dzieci niezakwalifikowane zostaną wpisane na listę rezerwową zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

10. Zapisy trwają od 1 września do wyczerpania limitu miejsc

11. O rezygnacji ze świadczeń placówki rodzice lub opiekunowie dziecka niezwłocznie powinni poinformować kierownika placówki.

12. Dzieci, które mimo zapisania do placówki nie będą do niej uczęszczać przez okres maximum 2 tygodni bez usprawiedliwienia, mogą zostać automatycznie wypisane ze Świetlicy.

                                                         

§ 18

 

Gospodarka finansowa Placówki.

 

Świetlica Środowiskowa z elementami socjoterapii „Szansa” w Kowali-Stępocinie, finansowana jest ze środków pochodzących z opłat za wydane koncesje na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz innych środków dozwolonych przepisami prawa.

    

 § 19

 

Zmiana regulaminu wymaga trybu przewidzianego dla jego nadania.